LDK Metrika

Knygos Rodyklė
Asmenvardžiai
  • Abėcėlė:
Vietovardžiai
  • Abėcėlė:

Rodyti daugiau

Žodynas
Rusėnų k. Lietuvių k. Komentarai
абецути ся 1. žadėti, pasižadėti; 2. įsipareigoti
абие tuo metu, kai tik, tučtuojau
або аr, arba, kadangi
абы 1. idant, kad; 2. kad ir, nors ir
абы добре kad ir, nors ir žr. абы
абыхмо kad mes, idant mes
адверный durininkas
аж iki, kol, ligi, net, o, pat
аже jeigu
азь
актор ieškovas, kaltinančioji pusė
актыкацыя 1. įrašymas į teismo knygas; 2. aktavimas
акцесор pagalbininkas, bendrininkas
албо žr. aбо
але bet, o, tačiau, tiktai
алект elektas, einantis vyskupo pareigas
алиж žr. олиж
алтариста altarista, altaristas
ани nei, ir
ар[хи]дыякон archidiakonas
аранда nuoma, nuomojimas
аренда žr. аранда
артыкул (teisyno) straipsnis
архиепископ arkivyskupas
архимандрит archimandritas
асессор tarėjas, asesorius
афектовати prašyti, reikalauti
ач-кольве kad ir, nors, nors ir
ачколвек nors, kad ir
аще jeigu

Temos

Rodyti daugiau

Santrumpos
Santrumpa Reikšmė Knyga
c. civitas Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
c.tus capitaneatus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
can. canonicus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
canc. cancellarius Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
cap. capitaneus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
cast. castellanus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
d. dux, ducis Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
d.lis ducalis Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
d.tus districtus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
ep. episcopus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
fl. fluvius Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
fr. frater Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
g.lis generalis Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
h. homo, homines Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
ichm. ichmoście Lietuvos metrika 1585–1604. Kn. 593 Diplomatinių reikalų knyga
KJM Król Jego Mość, Król Jegomość Lietuvos metrika 1585–1604. Kn. 593 Diplomatinių reikalų knyga
l. locus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
m. magnus, -a, -i, -ae Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
mag. magister Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
mar. mariscalcus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
MDL Magnus Ducatus Lithuaniae Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
metr. metropolis Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
n. nobilis, nobiles Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
not. notarius Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
o. oppidum Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
p. pan Lietuvos Metrika užrašymų knyga 8 (1499-1514)
p. pagus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
p.tus palatinatus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
pal. palatinus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
pp. panowie, panow Lietuvos Metrika užrašymų knyga 8 (1499-1514)
praep. praepositus Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
princ. princeps. Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
r. rex, regis Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
RP Regnum Poploniae Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
S. swięty, swiętego Lietuvos Metrika užrašymų knyga 8 (1499-1514)
s. sanctus, sancta Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
sancti ss. Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
scil. scilicet Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
secr. secretarius Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
śp. 0 Lietuvos metrika 1585–1604. Kn. 593 Diplomatinių reikalų knyga
SRI Sacrum Romanorum Imperium Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
t. terra, -ae Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
t.ris terrestris Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
t.rium territorium Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
ten. tenutarius Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
thes. thesaurarius Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
vicecanc. vicecancellarius Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
W. Ks. Lit. Wielkie Księstwo Litewskie, Wielkiego Księstwa Litewskiego Lietuvos Metrika užrašymų knyga 8 (1499-1514)
WKL Wielkie Księstwo Litewskie Lietuvos metrika 1585–1604. Kn. 593 Diplomatinių reikalų knyga
WKM Wasza Królewska Mość Lietuvos metrika 1585–1604. Kn. 593 Diplomatinių reikalų knyga
zł. złoty, złote, złotych Lietuvos Metrika užrašymų knyga 8 (1499-1514)
аен. аенский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
б-во бискупство Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
б-на боярина Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
б-ня бояриня Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
б-р бояр Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
б-ре бояре Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Бел-го Белского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
бел-ий белский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Бел-ом Белском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Бер-го Берестеиского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
бер-ий берестеиский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Бер-ом Берестеиском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
бояр. боярин, -ня Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
бояр. боярин, бояриня, боярка Lietuvos metrika 27 knyga
бояр. боярин Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
брас-ий браславский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Брас-ом Браславском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
бурм. бурмистр Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
быв. бывший Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
бывш. бывшая, -ий Lietuvos Metrika užrašymų knyga 15 (1528-1538)
в-ая великая Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
в-ва воеводства Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ва воеводвства Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
в-да воевода Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
в-да воевода Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ды воеводы Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
в-ды воеводы Lietuvos metrika 35 teismų knyga
в-ды воеводы Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ие великие Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
в-ич воеводич Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
в-ная воеводиная Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ная воеводиная Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
В-ни Волыни Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ство войтовство Lietuvos metrika 35 teismų knyga
в-ти волости Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
в-ти волости Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
в. век Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
вальк-ий валькиницкий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
васил. василиский, -ая Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вв. века Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вел-го великого Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вел. великий Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
вел. великий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вел. кн. великий князь Lietuvos Metrika užrašymų knyga 8 (1499-1514)
вел. княж. великокняжеский, -ие, -им, и др. Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
велав. велавский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вилен-ая виленская Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Вилен-го Виленского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вилен-го виленского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Вилен-ом Виленском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вилен. виленский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Вилк-го Вилкеиского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вилк-ий вилкеиский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Вилк-ой Вилкеиской Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
витеб. витебский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ВКЛ Великое Княжество Литовское, Великого Княжества Литовского, в Великом Княжестве Литовском Lietuvos metrika 1427–1506. Kn. 5 Užrašymų knyga 5
вкл великий князь литовский, великого князя литовского Lietuvos metrika 1427–1506. Kn. 5 Užrašymų knyga 5
ВкЛ Великое княжество Литовское Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
вкл-я великая княгиня литовская Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
ВКМ Великое Княжество Московское, Великого Княжества Московского, в Великом Княжестве Московском Lietuvos metrika 1427–1506. Kn. 5 Užrašymų knyga 5
вкм великий князь московский, великого князя московского Lietuvos metrika 1427–1506. Kn. 5 Užrašymų knyga 5
вл-ец владелец Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
влад-ий владимирский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
влад. владение, -я, -ий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
воев. воевода Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
воев. воеводство, -е Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
воев. воеводство Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
Вол-го Волынского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вол. волость, волости Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
Волков-ом Волковыйском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
волков. волковыский Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
волын. волынский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вотч. вотчинный, -ая, -ое, -ые Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вр-ий вруцкий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
вц великий царь Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
вып. выпуск Lietuvos Metrika 8-oji teismų bylų knyga (1533-1535)
г-ца граница Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
г. год Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
гг. годы Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
гет. гетман Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
гор-го городского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
гор-ий городничий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
гор-ой городской Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
гор. город, -а Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Горад-го Гораденского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
горад-ий гораденский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Горад-ом Гораденском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
госп. господарский, господарского, господарское, господарская, господарские Lietuvos metrika 1427–1506. Kn. 5 Užrašymų knyga 5
госп. господарский, -ая, -ое, -ого и др. Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
гпдр. господарь Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
д-га дорога Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
д-го дворного Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
д-ный дворный Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
д-ца державца Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
д. дело, -а, -у Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
дв-н дворян Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
дв-на дворянина Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
дв-ц дворец Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
дв. дворанин, дворянин Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
дв. двор Lietuvos Metrika užrašymų knyga 8 (1499-1514)
дв. госп. дворянин господарский Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
дд. дела Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
держ. державца Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
доп. дописано, -а Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
дор. дорогицкий, -ая Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Дорог-ом Дорогицком Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Дорс-го Дорсуниского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
др. другие, -им, -их, -ой Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
др. другой, -ая, -ое, -ие Lietuvos Metrika 8-oji teismų bylų knyga (1533-1535)
е-па епископа Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
е. епископ Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ед. единица, -ы Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Еиш-го Ейшиского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ейш-ие ейшиские Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ейш-ий ейшиский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Ейш-ой Ейшыской Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ж-ка жонка Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
ж-на жена Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
Ж. Жомойть, жомойтский, -ая, -ое и т.д. Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ж. жена Lietuvos Metrika 9-oji užrašymų knyga
з-ий земский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
з-ка земянка Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
з-ли земли Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
з-ля земля Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
з-не земяне Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
загл. заголовок Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
зам. замок Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
змн. земенин, земяне, земянка Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
им-ии имении Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
им-ий имений Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
им-ия имения Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
им. именье, именья Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
им. имение Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
к-ая королевская Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
к-вы королевы Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
к-ий королевский Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
к-ля короля Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
к-ля короля Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
к-ое королевское Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
кгед-ий кгедетанский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
киев-го киевского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
киев-ий киевский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
кн-во княжество Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
кн. князь Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
кнг княгиня Lietuvos metrika 27 knyga
кнг. княниня Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
князь ксендз Lietuvos metrika 34 teismų knyga
ков-ий ковенский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Ков-ом Ковенском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
кон. конюх Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
кор. короля, королевская Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
кор. королевский, -ая Lietuvos metrika 35 teismų knyga
кор. король Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
кор. король Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
КП Коруна Польская, Коруны Польской Lietuvos metrika 1427–1506. Kn. 5 Užrašymų knyga 5
кп король польский Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
кп-я королева польская Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
кр-ин крестьянин Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
кр-не крестьяне Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
кр-ян крестьян Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Кур-ой Куренской Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
л. лист Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
л. лист Lietuvos metrika 40 Teismų bylų knyga
л. лист, -а Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
л. люди, людей Lietuvos Metrika 9-oji užrašymų knyga
лат. латинский Lietuvos Metrika užrašymų knyga 8 (1499-1514)
Леп-го Лепунского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
леп-ий лепунский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Леп-ом Ленунском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
лит. литовский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
м-вая маршалковая Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
м-ик мытник Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
м-к мужик Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
м-ка мужика Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
м-лок маршалок Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
м. vietovė (jeigu neidentifikuota) Lietuvos metrika 1530–1536. Kn. 17 Užrašymų knyga 17
м. место, местечко Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
м. муж Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
маг-та магистрата Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
марк-ий марковский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Марк-ой Марковской Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
марш. маршалок Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
матер. материнское Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
мед-ий медницкий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Мелн-го Мелницкого Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
мелн-ий мелницкий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Мелн-ом Мелницком Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
мен-ий менский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Мен-ом Менском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
мер-ий мерецкий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
мещ-ка мещанка Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
мещ. мещанин, -ка Lietuvos metrika 27 knyga
мн. мещанин, мещанка, мещане Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
мог-ий могилевский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Мст-го Мстиславского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
мст-ий мстиславский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Мст-ом Мистиславскоя Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
н-ая невольная Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
н-ый невольный Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
н-ый невольный Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
нам. наместник Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
неб. небощик Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
Нов-го Новгородского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
нов-ий новгородский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Нов-ом Новгородском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
оз. озеро Lietuvos metrika 1562–1566. Kn. 261 Teismų bylų knyga 47
ОП Орда Перекопская Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
Орш-го Оршанского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
осоч. осочник Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
остр-ий остринский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Остр-ой Остринской Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Ош-ом Ошменском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
п-ая пустая Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
п-бок паробок Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
п-ка паробка Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
п-на пана Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
п-ни пани Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
п-нов панов Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
п-рь писарь Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
п-та повета Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
п-те повете Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
п-ый поветовый Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
п. повет, -та Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
п. пан Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
пен-ий пенянский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Пен-ом Пенянском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
перел-ий перелайский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
пис. писарь Lietuvos Metrika 9-oji užrašymų knyga
пов. повет Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
под. подданный Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
подл-ий подляский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
подск. подскарбий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Пол-го Полоцкого Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Пол-ом Полоцком Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
пол. полоцкий, -ая Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
предм. предместье Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
прис. приселок Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
пут. путный Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
р. река, речка Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
рел. религиозный Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
Рим-го Римовидевского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ркп. рукопись, -и Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ркп. рукопись, -и Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
Руд-ой Рудоминской Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
рч. речка Lietuvos Metrika užrašymų knyga 25 (1387-1546)
с-ая старостиная Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
с-ич старостич Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
с-та староста Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
с-тва староства Lietuvos metrika 1562–1566. Kn. 261 Teismų bylų knyga 47
с. село, страница Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
св. святой, -ая, святого Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
св. свидетель Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
Свис-ой Свислоцкой Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
сен. сеножать Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
сл-ый служебный Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
Слон-ом Слонииском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
служ. служебник Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
смол. смоленский, -ая Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Сом-ой Сомилишкой Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ст-во староство Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
стар. староста, старосты Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
т-во тивунство Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
Т-го Троцкого Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Т-ом Троцком Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
т. тиун Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
тат. татарин Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
тер. территория Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
Тетер-го Тетеринского Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
тетер-ий тетеринский Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
Тетер-ом Тетеринском Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
троц. троцкий, -ая, -ое Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
тяг. тяглый Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
у-ик урядник Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
у. уряд Lietuvos Metrika 6-oji teismų knyga
х-во хоружество Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
хор. хоружий Lietuvos metrika 1535–1537. Kn. 19 Užrašymų knyga 19
хор. хорунжий Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ч-ин челядин Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
ч. человек, чоловек Lietuvos metrika 1506–1539. Kn. 7 Užrašymų knyga 7
ч. часть Lietuvos metrika 34 teismų knyga
чол. чоловек Lietuvos metrika 1546–1548. Kn. 234 Teismų bylų knyga 19
шл. шляхта Lietuvos Metrika 4-oji teismų bylų knyga (1522-1530)
яз. язык Lietuvos Metrika užrašymų knyga 8 (1499-1514)

Paieška
Knygos
  • Laikotarpis
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
Temos
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
Vietovardžiai
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
Asmenvardžiai
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
Žodynas
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti
BAVIC
Pasirinkite norimus filtrus ir spauskite Ieškoti